Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksGrong videregående skole > Elevtjenester

Elevtjenester

ELEVTJENESTEN PÅ GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE                               

Formålet med denne veilederen er å være til støtte for kontaktlærere og skolens øvrige personale i arbeidet med å få elevene til å finne seg til rette i opplæringa.
De fleste utfordringer kan løses i samarbeid mellom elev og kontaktlærer/faglærer/avdelingsledere.
Noen elever trenger ytterligere hjelp og støtte. Da er det viktig at læreren vet hvor han/hun skal henvende seg slik at eleven snarest mulig får riktig hjelp.
Det som skisseres her er vanlig prosedyre, men ved hastesaker kan en være nødt til å søke hjelp hos den/de som er tilgjengelig.
Sosialpedagogisk rådgiver, spesialpedagogisk rådgiver, BUP , helsesøster og karriereveileder har sammen med ass. rektor regelmessige møter for å samordne elevsaker.
SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVER: Gro Madla
·         Tar ansvar sammen med kontaktlærer ved udokumentert fravær utover tre dager etter at oppfølgingsplan er skrevet
·         Tar med saker til samarbeidsmøter i samråd med kontaktlærer
·         Sørger for at kontakt opprettes med BUP på skolen for aktuelle elever
·         Setter i verk tiltak for å hindre frafall
·         Bistår elever i forholdet heim/skole
·         Følger opp hybelboere og samarbeider med hybelteamet
·         Samarbeider om problematikk rundt klassemiljø og mobbing
·         Bistår eleven med å få kontakt med eksterne nettverk/hjelpetiltak
·         Er skolens kontaktperson opp mot hybelteamet
·         Er skolens kontaktperson i forhold til kommunale hjelpeapparat i IN
KARRIEREVEILEDER: Ingunn Sagmo
·         Samarbeider med kontaktlærere/faglærere for å bistå elevene med å ta gode valg for sin skolegang og videre karriere/utdanning
·         Involveres når det er snakk om bytte av tilbud/skole eller om elever står i fare for å slutte. (Her i samarbeid med de andre i elevtjenesten.)
·         Generell karriereveiledning til enkeltelever og grupper
·         Spesiell oppfølging av elever som har behov for det
·         Bistår enkeltelever/klasser med å søke seg videre i vgs og høyere utdanning.
·         Samarbeid med ungdomsskolene i forhold til hospitering, foreldremøter, overgang til vgs.
·         Deltar i regionalt rådgivernettverk for grunnskolen, videregående skole og karrieresenteret.
·         Bistår elevene i hele søkeprosessen og sikrer at alle elever har søkt seg videre til skole/læreplass
·         Koordinerer opplæringstilbudet for minoritetsspråklige elever
·         Samarbeider med OT-rådgiver om overgang til opplæring i bedrift
 
SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER: Jorunn Flasnes

·         Samarbeider med kontaktlærere/faglærer i forhold til elever som    har spesielle utfordringer
·         Ansvar for overføringsmøter med kommunene og andre vgs/arbeidsplasser
·         Er skolens representant i ansvarsgrupper for elever med spesielle behov
·         Gir informasjon og veiledning angående elever som trenger spesielt tilrettelagt opplæringstilbud angående fagvansker, atferdsvansker, utarbeiding av IOP og årsrapporter
·         Koordinerer opplæringstilbudet som gis ved «Basen»
·         Skolens kontaktperson i forhold til PPT
·         Sikrer overgang for elever og bistår søkeprosessen
·         Bistår lærere med tilgang til arkivert elevdokumentasjon
·         Deltar i spesialpedagogisk rådgivernettverk i NT
·         Samarbeider med Habiliteringstjenesten, PPT, NAMAS og hjelpemiddelsentralen
 
OPPFØLGINGSTJENESTEN (OT-RÅDGIVER): Gro Madla 60 %
·         Sikrer at ungdommer fra IN med ungdomsrett som ikke er elever får tilbud om kvalifiserende aktivitet i samarbeid med NAV og hjemkommune
·         Svarer kontaktlærer og faglærer på informasjon om skole historikk for nye elever
.      Samarbeider med Friskgården ifht "Ungdomsprosjektet"
.      Samarbeider med formidlingskoordinator Bernt Sæter
·         Følge opp lærlinger og lærekandidater som står i fare for å   miste læreplassen
·         Følge opp lærekandidater som ikke får jobb etter endt læretid
·         Samarbeider med karriereveileder om overgang til opplæring i bedrift
·         Bistår i forbindelse med elever som står i fare for å slutte i samarbeid med øvrig elevtjeneste
·         Følger opp elever med kombinert skole/alternativ sysselsetting
·         Deltar i ansvarsgrupper
HYBELKONTAKT: Anders Berg og Gro Madla.
·         Har ansvaret for å følge opp hybelungdommer og hybelverter
·         Deltar i møter knyttet til hybelungdom
·         Deltar i tilsyn etter egen avtale
ELEVRÅDSKONTAKT: Jostein Kvernmo
·         Veileder elevrådet og er kontakt mellom elevråd og skolens ledelse
Andre som kan bistå for å hjelpe våre ungdommer best mulig gjennom skoleåret:
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
·         Sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning
·         Foretar utredning etter henvisning fra skole/elev. Henviser videre til 3.linje-tjenester
·         Faste møter på GVS sammen med elevtjenesten
·         Fast kontortid på GVS hver onsdag.
·         Tilgjengelig for lærere for informasjon, veiledning
·         Deltar på ansvarsgruppemøter etter behov
·         Overføre informasjon mellom grunnskole og videregående skole
·         Har veiledningsansvar ved enkeltsaker og systemretta arbeid, f.eks. klasseledelse
BUP     Barne- og ungdomspsykiatri Lars Kumeus
·         Tilstede på skolen onsdager i oddetallsuker
·         Har samarbeidsmøte med elevtjenesten, samtaler med enkeltungdommer
·         Er tilgjengelig for veiledning til lærere
·         Se egen brosjyre for mer informasjon
Helsesøster i Grong Vera Midtgard
.      Tilstede på skolen onsdager. For bestilling av time ta kontakt med Aina i ekspedisjonen/kontoret.
BEEM  Boenhet for enslige mindreårige flyktninger
·         Samarbeider med kontaktlærere og faglærere i forhold til enslige mindreårige flyktninger
POLITIET
·         Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet har regelmessig kontakt med lensmann Birger Håpnes
KOMMUNALT HJELPEAPPARAT GRONG
·         Se egen brosjyre for mer informasjon eller bruk elevtjenesten for å få formidlet kontakt
·         Helsesøster
·         Hybelteamkoordinator
·         Hybelkontakter
·         Psykiatrisk sykepleier
·         Familiebasen
·         Legetjeneste
 
ANDRE KOMMUNER
Lierne:            Monica Totland
Snåsa           Tone Lise Oppheim og Unn Kristin Vedal
Høylandet:     Ann Jorunn Okstad
Namsskogan: Olga Strøm og Bjørn Uldal
Overhalla:      Bente Braaten Brauten
Røyrvik:         Bodil Finnvold

Grong videregående skole

Adresse: Idrettsveien 34, 7870 Grong

Tlf: 74 17 44 44

E-post: postmottak.grongvgs@trondelagfylke.no